Skip to content
Home » วิธีการเลี้ยงปลา

วิธีการเลี้ยงปลา

 • by
วิธีการเลี้ยงปลา

วิธีการเลี้ยงปลา ให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ

วิธีการเลี้ยงปลา เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยปลาที่นิยมเลี้ยงกันมีหลากหลายชนิด ทั้งปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ และปลาสำหรับบริโภค สำหรับวิธีเลี้ยงปลา ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนปลาที่จะเลี้ยงปลา โดยควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับปลาว่ายน้ำและหาอาหาร บ่อเลี้ยงควรมีความลึกอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการกระโดดของปลาสำหรับตู้ปลา ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของปลาที่จะเลี้ยง โดยควรมีระบบกรองน้ำและระบบเติมอากาศ เพื่อให้น้ำสะอาดและปลามีออกซิเจนเพียงพอ เลี้ยงปลา

วิธีการเลี้ยงปลาโดยทั่วไปมีดังนี้

 1. การเตรียมสถานที่เลี้ยง สถานที่การเลี้ยงปลาที่เหมาะสมควรมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ เพื่อป้องกันปลาขาดวิตามิน D และช่วยกำจัดเชื้อโรคในน้ำ นอกจากนี้ ควรมีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมของของเสียในน้ำ 
 2. การเลือกปลาควรเลือกปลาที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือมีแผล โดยสังเกตจากลักษณะภายนอก เช่น ตาใส ลำตัวไม่บวม ครีบไม่ฉีกขาด สำหรับปลาสวยงาม ควรเลือกปลาที่มีสีสันสดใส ว่ายน้ำเป็นปกติ สำหรับปลาเศรษฐกิจ ควรเลือกปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 3. การเตรียมน้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาควรสะอาดปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปลา โดยอาจใช้น้ำประปาที่ผ่านการพักน้ำไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือใช้น้ำบ่อหรือน้ำคลองที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคแล้ว
 4. การให้ อาหารปลา ควรให้อาหารปลาอย่างเหมาะสม โดยให้อาหารในปริมาณที่ปลากินหมดภายใน 15 นาที ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย สำหรับปลาสวยงาม ควรให้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สำหรับปลาเศรษฐกิจ ควรให้อาหารที่มีราคาถูกและย่อยง่าย เช่น รำข้าว ปลายข้าว และเศษอาหาร
 5. การดูแลรักษา ควรตรวจเช็คสภาพบ่อหรือตู้ปลาเป็นประจำ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขทันที เช่น น้ำเน่าเสีย ปลาป่วยหรือตาย

วิธีการเลี้ยงปลา สร้างรายได้

เทคนิคเลี้ยงปลา สร้างรายได้เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยปลาที่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้ามีหลากหลายชนิดโรคปลา ทั้งปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ และปลาสำหรับบริโภค

วิธีการเลี้ยงปลาสร้างรายได้มีดังนี้

 1. ศึกษาตลาด ก่อนเริ่มเคล็ดลับเลี้ยงปลาควรศึกษาตลาดก่อนว่าปลาชนิดใดมีความต้องการสูง ราคาดี และสามารถเลี้ยงได้ง่าย
 2. วางแผนการผลิต เมื่อศึกษาตลาดแล้วจึงวางแผนการผลิต โดยกำหนดจำนวนปลาที่จะเลี้ยง สถานที่เลี้ยง รูปแบบการเลี้ยง และวิธีการเลี้ยง
 3. เตรียมสถานที่เลี้ยง สถานที่การอนุบาลปลาที่เหมาะสมควรมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ เพื่อป้องกันปลาขาดวิตามิน D และช่วยกำจัดเชื้อโรคในน้ำ นอกจากนี้ ควรมีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมของของเสียในน้ำ สำหรับบ่อเลี้ยงปลา ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนปลาที่จะเลี้ยง โดยควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับปลาว่ายน้ำและหาอาหาร บ่อเลี้ยงควรมีความลึกอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการกระโดดของปลาการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
 4. เลือกปลา ควรเลือกปลาที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือมีแผล โดยสังเกตจากลักษณะภายนอก เช่น ตาใส ลำตัวไม่บวม ครีบไม่ฉีกขาด สำหรับปลาสวยงาม ควรเลือกปลาที่มีสีสันสดใส ว่ายน้ำเป็นปกติ บ่อเลี้ยงปลา
 5. เตรียมน้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาควรสะอาดปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปลา โดยอาจใช้น้ำประปาที่ผ่านการพักน้ำไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือใช้น้ำบ่อหรือน้ำคลองที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคแล้ว
 6. การให้อาหาร ควรให้อาหารปลาอย่างเหมาะสม โดยให้อาหารในปริมาณที่ปลากินหมดภายใน 15 นาที ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย
 7. การดูแลรักษา ควรตรวจเช็คสภาพบ่อหรือตู้ปลาเป็นประจำ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขทันที เช่น น้ำเน่าเสีย ปลาป่วยหรือตาย การป้องกันโรคปลา

การตลาด เมื่อปลาเจริญเติบโตและพร้อมจำหน่ายแล้ว ควรหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น ขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง ขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทาน อุปกรณ์เลี้ยงปลา

วิธีการเลี้ยงปลา ให้แข็งแรง

 • การเตรียมสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม สถานที่การเลี้ยงปลาสวยงามที่เหมาะสมควรมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ เพื่อป้องกันปลาขาดวิตามิน D และช่วยกำจัดเชื้อโรคในน้ำ นอกจากนี้ ควรมีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมของของเสียในน้ำ อากาศ เพื่อให้น้ำสะอาดและปลามีออกซิเจนเพียงพอ
 • การเลือกปลาที่แข็งแรงควรเลือกปลาที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือมีแผล โดยสังเกตจากลักษณะภายนอก เช่น ตาใส ลำตัวไม่บวม ครีบไม่ฉีกขาด
 • การเตรียมน้ำที่สะอาด น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาควรสะอาดปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปลา โดยอาจใช้น้ำประปาที่ผ่านการพักน้ำไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือใช้น้ำบ่อหรือน้ำคลองที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคแล้ว
 • การให้อาหารอย่างเหมาะสม ควรให้อาหารปลาอย่างเหมาะสม โดยให้อาหารในปริมาณที่ปลากินหมดภายใน 15 นาที ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย
 • การดูแลรักษาบ่อหรือตู้ปลาอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจเช็คสภาพบ่อหรือตู้ปลาเป็นประจำ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขทันที เช่น น้ำเน่าเสีย ปลาป่วยหรือตาย
 • การป้องกันโรคปลา ควรป้องกันโรคปลาโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

การเตรียมตัวก่อนการเลี้ยงปลา

การเตรียมตัวก่อนการเลี้ยงปลา มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การเลี้ยงปลาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวก่อนการเลี้ยงปลา มีดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดปลาที่จะเลี้ยง ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดปลาที่จะเลี้ยงอย่างละเอียด เช่น ลักษณะนิสัย ถิ่นที่อยู่อาศัย อาหาร อุณหภูมิน้ำ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นต้น เพื่อให้สามารถดูแลปลาได้อย่างเหมาะสม
 2. เลือกสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม สถานที่เลี้ยงปลาที่เหมาะสมควรมีแสงแดดส่องถึงเพียงพอ เพื่อป้องกันปลาขาดวิตามิน D และช่วยกำจัดเชื้อโรคในน้ำ นอกจากนี้ ควรมีระบบระบายน้ำที่ดี เพื่อป้องกันการสะสมของของเสียในน้ำ
 3. เตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงปลา อุปกรณ์การเลี้ยงปลาที่จำเป็น ได้แก่ บ่อหรือตู้ปลา อุปกรณ์กรองน้ำ อุปกรณ์เติมอากาศ อุปกรณ์ให้อาหาร และอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา
 4. เตรียมน้ำที่สะอาด น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาควรสะอาดปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปลา โดยอาจใช้น้ำประปาที่ผ่านการพักน้ำไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือใช้น้ำบ่อหรือน้ำคลองที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคแล้ว
 5. เตรียมอาหารปลา อาหารปลาควรมีคุณภาพดีและเหมาะสมกับชนิดของปลาที่จะเลี้ยง
 6. เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลา ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Referring Links